Kuntoutuksella hyvinvointia ja kustannussäästöjä hyvinvointialueille

Kun yhteiskunnassamme keskustellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteista ja jopa kriisistä, KA pitää tärkeänä nostaa haasteet esiin kuntoutuksen näkökulmasta. Valtakunnallisesti viime aikoina on keskusteltu runsaasti hoitotyön resursseista; sairaaloiden osastoilta ja kotihoidosta puuttuu hoitajia. Mihin unohtui toimintaterapia ja fysioterapia – isona kuvana kuntoutus? Hoivan resurssien lisäämisellä lisäämme puolesta tekemistä, joka ei lisää eikä tue yksilön omatoimisuutta.

Ratkaisu ei ole vain lisätä lääkärinvirkoja, psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja sairaanhoitajia, hoiva-avustajia ja kotisairaanhoitajia. Jos sosiaali- ja terveyspalveluita tarkastellaan näiden ratkaisujen näkökulmista, tarve on loputon. Osa ratkaisua olisi lisätä laaja-alaisesti tietoa ja ymmärrystä kuntoutuksen, fysio- ja toimintaterapian vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista. Kiistattoman tutkimustiedon perusteella toimintakyvyn edistämiseen tähtäävällä kuntoutuksella voidaan vähentää sekä sairaanhoidon että hoivan tarvetta – lisätä hyvinvointia. Toiminnasta hyötyvät kaikki ja lisäksi tämä tuo kustannussäästöjä.

Valtakunnallisesti on tunnistettu ja myönnetty tosiasia, että sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksissa on ollut puutteita toimintakyvyn näkökulmasta ja kuntoutuksen osaamisen koulutuksen puuttumisesta useilla ammattialoilla. Positiivista on, että parhaillaan on käynnissä useilla tahoilla korjaavia toimenpiteitä. Näiden myötä tulevaisuudessa voidaan tuottaa hyvinvointia ja kuntoutusta julkisissa, yksityisissä sekä kolmannen sektorin palveluissa – laajasti ja oikea-aikaisesti koko sosiaali- ja terveysalalla.

Palvelujärjestelmämme keskeisin kysymys ei tulisi myöskään olla kuka palvelun tuottaa, vaan miten pystytään toteuttamaan tarkoituksenmukaisin kokonaisuus sovittamalla yhteen eri palvelujen järjestäjien ja tuottajien palvelut, parhaalla mahdollisella tavalla. Yksityissektorin terapeutit ja muut toimijat muodostavat merkittävän ja joustavan palveluntuottajajoukon, jotka yhdessä julkisen sektorin terapeuttien ja muiden toimijoiden kanssa pystyvät varmistamaan palvelujen saatavuuden kaikille niitä tarvitseville.

Anne K. Pekkonen, 2. pj
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Lue uusimmat artikkelit