Kuntoutuksen asiantuntijat

Sote- ja kuntoutusuudistuksen toteuttavat käytännössä terveydenhuollon
ammattilaiset. Henkilöstön asiantuntemuksen arvostaminen ja osaamisen
hyödyntäminen ovat ainoat keinot onnistuneen muutoksen läpiviemiseen. Henkilökunnan aktiivinen osallistuminen muutokseen, siirtymävaiheeseen ja uuden hallintorakenteen pystyttämiseen on uudistuksen kulmakivi. Henkilökunnan osallistumista edesauttaa, jos muutoksessa tunnistetaan kaikki terveydenhuollossa työskentelevät ammattiryhmät – myös pienet asiantuntija-alat.

Pienyrittäjien toimintaedellytykset valinnanvapausuudistuksessa
Kuntoutusalan yrittäjyys on naisvaltaista pienyrittäjyyttä, joka tuo kuntoutuspalvelut asiakkaan arkiympäristöön. Näiden, usein toiminimellä toimivien asiantuntijoiden toimintaedellytysten turvaaminen on valinnanvapauden laajentamisen yhteydessä tärkeää, jotta kuntoutuksen lähipalvelut ja kuntoutuspalveluita tarvitsevien asiakkaiden
valinnanvapaus turvataan.

Uudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota:
> Pienten yritysten kilpailukyvyn turvaamiseen suhteessa suuriin kansainvälisiin yrityksiin ja julkisen sektorin palveluntuottajiin.
> Yritystoiminnan mahdollistamiseen ilman välikäsiä tai alihankkijan alisteista asemaa.
> Hankintaosaamisen ja -lainsäädännön kehittämiseen kuntoutusalan pienyrittäjien palvelutuotannon mahdollistamiseksi.
> Palveluinnovaatioiden ja kuntoutuspalveluiden tuotteistamisen tukemiseen.
> Potilastietojärjestelmien sopivuuteen kuntoutusalan pienyrittäjille ja niiden saatavuuteen uudistuksen edellyttämässä aikataulussa, kohtuullisella taloudellisella panostuksella.
> Palveluiden laatuvaatimusten soveltuvuuteen kuntoutuspalveluita tuottavalla pienyrittäjille.