Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on KA

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, KA, on akavalainen kuntoutusalan terveyspoliittinen vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja. KA:ssa on kaksi jäsenjärjestöä: Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Fysioterapeutit. KA:ssa ei ole henkilöjäseniä.

KA:n keskeisiä tavoitteita ovat:
> edistää kuntoutuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa
> tehdä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien asiantuntijuus näkyväksi
> nostaa kuntoutuspolitiikka terveyspolitiikan keskiöön
> neuvottelee kuntoutusalalla toimivien palkkaukseen ja työsuhteisiinliittyvistä ehdoista ja valvoo niiden toteutumista
> parantaa kuntoutusalan yrittämisen toimintaedellytyksiä.

Kuntoutuksen yhteiskunnallinen lisäarvo – ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen – on tunnistettava paremmin. Erityisesti näin on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja terveyden edistämisessä. Kuntoutuksen saumaton, moniammatillinen ja optimaalisesti ajoitettu toteutus on tärkeää. Näin saadaan aikaan inhimillisesti ja kansantaloudellisesti merkittäviä tuloksia.

”Kuntoutumisella tarkoitetaan toimintaa, jossa kuntoutuja osallistuu määrittelemällä itselleen merkitykselliset ja realistiset tavoitteet, joiden saavuttamiseksi välttämättömät keinot suunnitellaan tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa ja toteutetaan suurelta osin itsenäisesti tai lähiympäristön tukemana.

Kuntoutuminen on prosessi, joka edellyttää paitsi kuntoutujan sitoutumista myös tarvittaessa oikea-aikaista, usein organisaatiosta toiseen saumattomasti jatkuvien kuntoutustoimenpiteiden järjestymistä. Toimintakyvyn muutos edellyttää muutosta yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.

Kuntoutuksen prosessissa interventioiden kohteena ja toteuttajana ei ole vain kuntoutuja, vaan myös hänen elinympäristönsä ja siinä olevat henkilöt.”

– Ilona Autti-Rämö ja Anna-Liisa Salminen kirjassa Kuntoutuminen (Duodecim 2016)

Katso animaatio merkin tarinasta

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n uusi merkki kertoo rohkeasta ja vahvasta edunvalvojasta. Merkin kuvastossa fysioterapeutit ja toimintaterapeutit ovat edunvalvonnan keskiössä. Liitto vaikuttaa kuntoutusalaan ja -politiikkaan, työelämään ja työsuhteiden ehtojen kehitykseen. Aktiivisesti kuntoutusalan kenttää seuraava KA myös reagoi mahdollisiin muutoksiin nopeasti.

Merkki ja video: Workshop Pälviä Oy
Lukija: Heta Piirto